محصولی از میوه های خشک زمستانی در بسته های متنوع و وزن های مختلف