بسته بندی های متنوع  میوه خشک با  تخفیفات  در  وزن های گوناگون