موز خشک

موز خشک دارای کالری بالای بوده وضعف عمومی بدن خصوصا در سالمندان را از بین می برد. چیپس موز افسردگی را شکسته وباعث می شود حس بهتری داشته باشیم.